Vedtægter

Vedtægter for Genner Lokalråd

§ 1 Formål

Rådets navn er Genner Lokalråd. Rådets virkeområde er Genner området, svarende til Genner skole distrikt. Rådets adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

Lokalrådets formål er at arbejde for Genner områdets udvikling og det lokale fællesskab.
Endvidere at være bindeled til Aabenraa Kommune, for så vidt angår de emner, der ikke vedrører almindelige driftsopgaver mellem de enkelte foreninger og institutioner og Aabenraa Kommune.

Lokalrådet skal være uafhængigt af partipolitik.

§ 2 Lokalrådets sammensætning

Lokalrådet består af 7-9 bestyrelsesmedlemmer, som vælges ved årsmødet for en periode på 2 år.

§ 3 Årsmøde

Der indkaldes til et årsmøde. Indkaldelsen sker med mindst en måneds varsel.
Årsmødet afholdes i perioden februar - marts med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Lokalrådets beretning
  4. Forelæggelse af revideret årsregnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til Lokalrådet
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt
Årsmødet og andre borgermøder bekendtgøres i lokale medier eller husstandsomdelt meddelelse senest 1 måned før mødets afholdelse. Som supplement kan årsmødet og andre borgermøder bekendtgøres via digitale medier.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være fremsendt til formanden senest 14 dage før mødet.

§ 4 Valg til lokalråd

Valgbar og stemmeberettiget er enhver, der har fast bopæl i Genner Skoledistrikt og som er fyldt 16 år.
Valg kan foregå ved håndsoprækning eller skriftlig afstemning hvis én af deltagerne ønsker det.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år.
I ulige år vælges 4 – 5 medlemmer
I lige år vælges 3 – 4 medlemmer
Hvert år vælges 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år.

§ 5 Ansvar

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer (* se §6) og sekretær på det konstituerende møde efter ny sammensætning. Konstitueringen finder sted senest 14 dage efter årsmødet. Snarest efter konstitueringen har fundet sted, meddeles Lokalrådets sammensætning til Aabenraa Kommune.
Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er tilstede, herunder enten formanden eller næstformanden.
Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.
Lokalrådet kan nedsætte ad hoc arbejdsudvalg der refererer til Lokalrådet og som repræsenterer Genner områdets aktører afhængig af arbejdsopgaven.
Deltagelse i udvalgsarbejde omfattes ikke af begrænsningen i § 4
Lokalrådet tegnes økonomisk af formanden i forening med mindst 2 andre medlemmer eller af mindst 5 rådsmedlemmer i forening.
Ved økonomiske dispositioner større end kr. 25.000 skal dette vedtages ved stemmeflertal i hele Lokalrådet.
Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue i Lokalrådet.
Der påhviler ikke Lokalrådets medlemmer nogen personlig hæftelse.

Nedenstående tekst er indsat på opfordring fra Sydbank:

”Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på foreningens eget ansvar, og banken kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte begrænsninger i dispositionsretten overholdes”.

§ 6 Kassereren

Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler.
Lokalrådet kan give kassereren fuldmagt til bankforretninger og betaling af regninger. Regnskabet følger kalenderåret.
Regnskab forelægges ved første lokalrådsmøde efter regnskabsafslutning.
*) Lokalrådet kan udpege en kasserer udenfor lokalrådet.

§ 7 Sekretæren

Sekretæren skal føre beslutningsreferat over Lokalrådsmøderne. Disse skal offentliggøres senest 2 uger efter hvert møde på genner.dk. Beslutningsreferatet skal gemmes i mindst 5 år og tilgår herefter et lokalhistorisk arkiv.

§ 8 Vedtægtsændringer

Ændringer af disse vedtægter kan ske på årsmødet eller et ekstraordinært indkaldt møde, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. Indkaldelse sker efter bestemmelserne i § 3.

§ 9 Ekstraordinært årsmøde

Såfremt mindst 50 personer i lokalområdet eller 5/7 af den til enhver tid siddende bestyrelse ønsker dette, pålægges bestyrelsen at indkalde til ekstraordinært årsmøde. Indkaldelse sker efter tidsfrister i §3. Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen.

§ 10 Ophævelse

Til beslutning om lokalrådets ophævelse kræves, at dette vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende årsmøder, der afholdes med mindst to ugers og højst seks ugers mellemrum.
Lokalrådets formue ved eventuel ophævelse skænkes til almennyttige formål i Genner Skoledistrikt.
Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før evt. midler mm er afviklet.
Således vedtaget på årsmødet den 29.februar 2020                                                                                      
______________________________                           ______________________________
Dirigent: Harry Lorentzen                                               Formand: Anne Marie Andresen

______________________________                           ______________________________
Referent: Birthe Poulsen