Vedtægter for Genner Lokalråd

§ 1 Formål

Rådets navn er Genner Lokalråd. Rådets virkeområde er Genner området, svarende til Genner skoledistrikt. Rådets adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

Lokalrådets formål er at arbejde for Genner områdets udvikling og det lokale fællesskab.
Endvidere at være bindeled til Aabenraa Kommune, for så vidt angår de emner, der ikke vedrører almindelige driftsopgaver mellem de enkelte foreninger og institutioner og Aabenraa Kommune.

Lokalrådet skal være uafhængigt af partipolitik.


§ 2 Lokalrådets sammensætning
Lokalrådet består af 7 medlemmer, som vælges ved årsmødet for en periode på 2 år.
Der vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år. De kan inddrages i Lokalrådet uden stemmeret.

§ 3 Årsmøde
Der indkaldes til et årsmøde. Indkaldelsen sker med mindst en måneds varsel.
Årsmødet afholdes i perioden februar - marts med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Lokalrådets beretning
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til Lokalrådet
     Ulige år: 3 medlemmer for 2 år samt 2 suppleanter for 1 år
     Lige år:  4 medlemmer for 2 år samt 2 suppleanter for 1 år
7. Hvert år vælges 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for et år
8. Eventuelt

Årsmødet og andre borgermøder bekendtgøres i lokale medier eller husstandsomdelt meddelelse senest 1 måned før mødets afholdelse. Som supplement kan årsmødet og andre borgermøder bekendtgøres via digitale medier.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

§ 4 Valg til lokalråd
Valgbar og stemmeberettiget er enhver, der har fast bopæl i Genner Skoledistrikt og som er fyldt 16 år.
Valg kan foregå ved håndsoprækning eller skriftlig afstemning hvis én af deltagerne ønsker det.

§ 5 Ansvar
Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det konstituerende møde efter ny sammensætning. Konstitueringen finder sted senest 14 dage efter årsmødet. Snarest efter konstitueringen har fundet sted, meddeles Lokalrådets sammensætning til Aabenraa Kommune.
Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten formanden eller næstformanden.

Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.

Lokalrådet kan nedsætte ad hoc arbejdsudvalg der refererer til Lokalrådet og som repræsenterer Genner områdets aktører afhængig af arbejdsopgaven.

Deltagelse i udvalgsarbejde omfattes ikke af begrænsningen i § 4.

Lokalrådet tegnes økonomisk af formanden i forening med mindst 2 andre medlemmer eller af mindst 4 rådsmedlemmer i forening.

Ved økonomiske dispositioner større end kr. 50.000 skal dette vedtages i enighed i bestyrelsen.

Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue i Lokalrådet.
Der påhviler ikke Lokalrådets medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 6 Kassereren
Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler.
Lokalrådet kan give kassereren fuldmagt til bankforretninger og betaling af regninger.
Regnskabet følger kalenderåret.
Regnskab forelægges ved første lokalrådsmøde efter regnskabsafslutning.

§ 7 Sekretæren
Sekretæren skal føre beslutningsreferat over Lokalrådsmøderne. Disse skal offentliggøres senest 2 uger efter hvert møde på genner.dk. Beslutningsreferatet skal gemmes i mindst 5 år og tilgår herefter et lokalhistorisk arkiv.

§ 8 Vedtægtsændringer
Ændringer af disse vedtægter kan ske på årsmødet eller et ekstraordinært indkaldt møde, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. Indkaldelse sker efter bestemmelserne i § 3.

§ 9 Ekstraordinært årsmøde
Såfremt mindst 50 personer i lokalområdet eller 5/7 af den til enhver tid siddende bestyrelse ønsker dette, pålægges bestyrelsen at indkalde til ekstraordinært årsmøde. Indkaldelse sker efter tidsfrister i §3. Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen.

§ 10 Ophævelse
Til beslutning om lokalrådets ophævelse kræves, at dette vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende årsmøder, der afholdes med mindst to ugers og højst seks ugers mellemrum.

Lokalrådets formue ved eventuel ophævelse skænkes til almennyttige formål i Genner Skoledistrikt.
Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før evt. midler mm er afviklet.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. januar 2015